Temat: Umowa o Dzielo
Jedynie osoby, które w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, podlegają z tytułu umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniodawca dokonuje wówczas zgłoszenia zleceniobiorcy do tych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń właściwym dla pracownika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód uzyskiwany przez zleceniobiorcę z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=406Temat: Wymarzony kraj
maciejek: Jak chcesz otworzyć firmę to załóż, ją na kogoś kto jest absolwentrm, wtedy bedziesz płacił przez pierwsze 12 miesięcy 120-150 zł ZUSu. A kod przy rejestracji to 05 50 0 0, ten kod wpisujesz w druku ZUS ZUA na stronie 1 część 5 "Tytuł ubezpieczenia" podpunkt 01 "kod tytułu ubezpieczenia" i tam wpisujesz kod 05 50 0 0. Tych danych nie ma w broszurze Zasada Wypełniania Dokumentów Ubezpieczeniowych, ale dowiedzialem się tego z wojewódzkiego ZUSu (musiałem jechać do Bydgoszczy) i tam Pani zrobiła mi łaskę, że mi powiedziała, a nie chciała, Ja się wkurzyłem i zrobiłem im awanturę. Musiałem jechac do Bydgoszczy bo w moim mieście w ZUSie pojęcia nie mieli, że takie coś jak zniżki dla zbsolwentów są.


Moje typy to: Francja(łacznie 20 miesięcy tam spędziłem i bardzo mi się podobło, polecam na wakacje i nie tylko), Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Singapur, Hiszpania, Polska, Szwecja, Kanada.
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=4971


Temat: Pracodawca nie chce wydać umowy o pracę
Proszę podejść do ZUS i sprawdzić czy mąż jest zgłoszony do ubezpieczeń i z jakim tytułem ubezpieczenia (kodem) oraz czy są za odprowadzane składki na ubezpieczenie.
Kodtytułuubezpieczenia mówi czy jest to umowa o pracę czy też umowa zlecenie.
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=366


Temat: : Zlecenie i dzieło - jakie składki?
Kod: 2007-02-19 09:35:09
Zlecenie i dzieło - jakie składki?

Bardzo popularną formą współpracy z osobami, które z różnych względów nie zostały zatrudnione się na umowę o pracę - są umowy o dzieło i zlecenia.

Przedsiębiorcy często pytają, czym różnią te dwie formy od siebie?

W skrócie można powiedzieć, iż rezultatem umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny. Natomiast umowa zlecenie polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności.

Przewaga nad umową o pracę

Zarówno zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Stąd zleceniobiorcy/wykonawcy nie są chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie wypłaca im sie nadgodzin, nie mogą żądać urlopu ani wypłaty chorobowego itd.

Z tych względów jest to niewątpliwie elastyczniejsza i tańsza forma zatrudniania.

Niebagatelne znaczenie ma fakt, iż umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu, podobnie niektóre umowy zlecenia. Dodatkowo skorzystać można z ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu (20 lub 50% podstawy opodatkowania). Jeśli zlecenie wykonywane jest poza siedzibą zleceniodawcy - nie nalicza się składki wypadkowej.
Uwaga!

Nie należy korzystać z tej formy zatrudniania w celu obejścia prawa pracy lub dla pozoru!

Przepisy Kodeksu pracy są jasne:

„nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, czyli:

   1. świadczenia pracy określonego rodzaju
   2. na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
   3. w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę

Kiedy z ZUSem, kiedy bez?

Najprościej jest przy umowie o dzieło - składek ZUS nie pobiera się, chyba że jest to umowa z własnym pracownikiem.

Przy umowie zlecenia sprawa jest bardziej skomplikowana. O tym, czy płaci się składki czy nie, decyduje m.in. fakt posiadania przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczeń.
 UBEZPIECZENIA
Tytuły ubezpieczeń Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Zdrowotne
Student lub uczeń do 26 roku życia NIE NIE NIE NIE NIE
Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę TAK lub NIE (dobrowolne) TAK lub NIE (dobrowolne) NIE NIE – jeśli nie ma składek emeryt. i rent. TAK lub NIE – jeśli są składki emeryt. i rent.(TAK – jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą) TAK
Własny pracownik TAK TAK TAK TAK TAK
Osoba bezrobotna TAK TAK TAK lub NIE (dobrowolne) TAK – jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy NIE – jeśli poza siedzibą TAK
Osoba zatrudniona w innej firmie, która zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę TAK TAK TAK lub NIE (dobrowolne) TAK – jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy NIE – jeśli poza siedzibą TAK
Emeryt, rencista TAK TAK TAK lub NIE (dobrowolne) TAK – jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy NIE – jeśli poza siedzibą TAK
Kolejna umowa zlecenie (dwie lub więcej umów w tym samym czasie) TAK lub NIE (dobrowolne) TAK lub NIE (dobrowolne) NIE NIE – jeśli nie ma składek emeryt. i rent. TAK lub NIE – jeśli są składki emeryt. i rent.(TAK – jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą) TAK
Przedsiębiorca TAK lub NIE (dobrowolne) TAK lub NIE (dobrowolne) NIE NIE – jeśli nie ma składek emeryt. i rent. TAK lub NIE – jeśli są składki emeryt. i rent.(TAK – jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą) TAK

Opracowanie własne


Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=213


Temat: ZUS zapomniał o składkach osób wychowujących dzieci
Pracownice, które od stycznia 1999 r. do czerwca 2001 r. korzystały z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych, nie mają opłaconych składek emerytalnych

Stało się tak dlatego, że ZUS nie wywiązał się z obowiązku ich rozliczenia. Dopiero po przerzuceniu formalności na pracodawcę matki i ojcowie zajmujący się dziećmi mają zapisywaną składkę na koncie emerytalnym.

Budżet płaci za pośrednictwem ZUS

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym finansuje nie pracodawca, ale budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Takie osoby, choć nie pracują, bo zajmują się dziećmi, ciągle są ubezpieczone. Składek za nie pracodawca nie płaci, ale powinny być zapisywane na koncie emerytalnym w ZUS. Takie było założenie od początku reformy ubezpieczeń społecznych, czyli od 1999 r. Okazuje się, że ZUS nie był zdolny dopełnić ciążących na nim obowiązków. Obarczono więc nimi płatników składek.

Przepisy sobie, praktyka sobie

Przez 2,5 roku od wprowadzenia reformy pracodawca nie zajmował się rozliczaniem składek za pracowników pozostających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Jeśli nie byli ubezpieczeni z innego tytułu, sami powinni pilnować swoich spraw i zgłosić się do ZUS (na ZUS ZUA) z odpowiednim, przypisanym kodem (12 xxxx). Pracodawca za nich składał dokumenty zgłoszeniowe oraz miesięczne imienne raporty, z kodami przewidzianymi dla pracownika: 0110 oraz świadczenia/przerwy.

ZUS miał wystawiać raporty i rozliczać składki za tych pracowników, którzy sami zgłosili się do ubezpieczeń.

Tak jednak nie było: wiele osób nie wiedziało, że powinno dopełnić dodatkowych formalności w oddziale ZUS. Ten ostatni natomiast nie rozliczył składek, bo nie miał po temu podstawy. Co więcej, nie rozliczył ich również za osoby, które zgłoszenia dokonały. Nie było bowiem - i nadal nie ma - odpowiedniego programu do sporządzania przez ZUS raportów za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych w okresie styczeń 1999 - maj 2001 r. A jeśli raportu nie ma, to nie ma składek na koncie.

Sprawy załatwia pracodawca

Dopiero ci rodzice, którzy byli na urlopach macierzyńskim i wychowawczym od czerwca 2001 r., składki za ten czas mają rozliczone. A to dlatego, że od tej daty robi to nie ZUS, ale pracodawca. Zgłasza więc takiego pracownika do ubezpieczeń oraz oblicza i wykazujekwoty składek. Technicznie wygląda to w ten sposób, że co miesiąc składa dwa raporty imienne: ZUS RSA z kodem 0110 (za pracownika) oraz ZUS RCA (lub ZUS RZA) z kodem 12 xxxx. Na podstawie tych dokumentów składki opłaca budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

ZUS ciągle wyjaśnia błędy

Tak więc osoby, które były na tych urlopach od 1 stycznia 1999 r. do maja 2001 r. włącznie, nie mają opłaconych składek. Nie otrzymały również jeszcze informacji o stanie konta za te lata, bo ZUS ciągle wyjaśnia nieprawidłowości na kontach ubezpieczonych. Również te, do których sam się przyczynił.

- Prowadzone są prace nad oprogramowaniem służącym do sporządzenia dokumentów rozliczeniowych za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS. - Po jego uruchomieniu i rozliczeniu składek zaczniemy do tych osób wysyłać informację o stanie konta.

Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy to nastąpi. Nie wiadomo też, za ilu ubezpieczonych trzeba sporządzić raporty miesięczne, skoro oni sami nie zgłosili się do ubezpieczeń z odpowiednim kodem i nie zrobił tego pracodawca. ZUS w piśmie do nas (NGi-063/607/06) zapewnia, że rozliczy składki na podstawie dokumentów przekazanych przez płatników. W nich jest informacja o okresie udzielonego urlopu wychowawczego i kwot wypłaconych zasiłków macierzyńskiego i wychowawczego. To wymaga ponownego sprawdzenia dokumentów ubezpieczeniowych. Nie wiadomo też, jak duża jest - wśród blisko 500 tys. niewyjaśnionych kont - grupa rodziców bez przekazanych składek.

A co ze składkami do OFE

Dodatkowo poszkodowani są ubezpieczeni, którzy przystąpili do OFE. Oni też z raportów przesyłanych przez fundusz dowiedzieli się o braku części składki emerytalnej (7,3 proc.) na koncie. Ubezpieczeni denerwują się, czy odsetki za nieprzekazanie składek zrekompensują im stopę zwrotu z inwestycji.

Przemysław Przybylski zapewnia, że ZUS dokona korekty rozliczeń z OFE do końca 2007 r., wraz z odsetkami. Posłuży on do sporządzenia dokumentów za okres od stycznia 1999 do maja 2001 r., czyli ten, za który składki do OFE pokrywane są obligacjami Skarbu Państwa.


AGNIESZKA ROSA

źródło
rzeczpospolita.pl
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=2172


Temat: Co zrobić by zawiesić
FORMULARZE DO ZUS: zawiadomienie ZUS o zawieszeniu działalności polega na złożeniu formularzy ZUS ZWUA - wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej, i ZUS ZWPA- płatnika, z kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Z kolei wznowienie wykonywania działalności wymaga przekazania druku ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika oraz ZUS ZUA - ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub ZUS ZZA - wyłącznie do zdrowotnego.

Prowadzący działalność gospodarczą musi również poinformować ZUS i urząd skarbowy o zawieszeniu biznesu. Każdy komu wygasł tytuł do ubezpieczeń, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Ponadto ma on obowiązek przekazać informacje o zmianach

w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułuubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania.

Od 31 marca 2009 roku zawieszenie działalności gospodarczej, a także jej wznowienie ma następować na pisemny wniosek zainteresowanego złożony właściwemu

organowi ewidencyjnemu. W przypadku natomiast przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - właściwemu sądowi rejestrowemu.

Informacje te organy ewidencyjne będą przekazywać w ciągu 7 dni drogą elektroniczną do urzędów skarbowych i do ZUS.

Zawieszając funkcjonowanie firmy na pewien czas, nie mamy obowiązku odprowadzania od niej składek społecznych i na zdrowie. Nie podlegamy wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z działalności. Możemy natomiast opłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez składki chorobowej i wypadkowej).

Przedsiębiorca, który zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, nie będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Będzie to miało wpływ na prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia.

Jak wiadomo, osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180 dni nieprzerwanego podlegania temu ubezpieczeniu. Jeżeli zatem zawieszenie działalności nastąpi na trzy miesiące i po tym okresie działalność będzie wznowiona, to jeśli przedsiębiorca zachoruje przed upływem sześciu miesięcy ubezpieczenia, nie otrzyma zasiłku. Okres poprzedniego ubezpieczenia nie będzie uwzględniony.

Do okresów ubezpieczenia wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym lub bezpłatnym.Osoba, która przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, musi pamiętać o terminowym opłacaniu za siebie składek na te ubezpieczenia do dziesiątego dnia następnego miesiąca. W sytuacji, gdy opłaci składki po terminie lub w niepełnej wysokości, zostanie wyłączona z ubezpieczeń od pierwszego dnia miesiąca, za który składki nie zostały opłacone.

Podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłacamy także składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! Podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

Wobec tego po upływie tych 30 dni nie będziemy już objęci ochroną zdrowotną. W takiej sytuacji mąż powinien zgłosić żonę, która zawiesi działalność gospodarczą, do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.Oczywiście pod warunkiem, że mąż ma jakiś tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, pobiera emeryturę lub rentę. W takiej sytuacji żona posiada prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
Źródło: wielotematyczne.com/viewtopic.php?t=22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  kod tytułu ubezpieczenia ZUS
Ząbki